Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bildirim

Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin (“Şirket”) işbu web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (“Politika”), aşağıda belirtilen hususları, Politika’da belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tarafıma tanınan haklarımı okuyup anladığımı, haklarım konusunda aşağıda belirtilen şekilde Şirket’e başvurabileceğimi bildiğimi kabul ediyorum.

Kişisel Veri İşleme Amacı, Hukuki Sebebi, Aktarımı ve Toplama Yöntemi

Kanun kapsamında yer alan kişisel verileriniz (isim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi ve ülke bilgisi), yasalara uygun biçimde, Şirket ve Şirket adına çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri birimi ya da işbu web sitesi (yazılı, sözlü, görsel ve elektronik kanallar) aracılığı ile; her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, haber bültenleri gibi ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihlerinize göre size gönderme, veri analizi, yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerimizi yerine getirme ve genişletme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilecek, depolanacak, güncellenecek, periyodik olarak kontrol edilecek, yeniden düzenlenecek, sınıflandırılacak, muhafaza edilecek, Şirket’in bağlı şirketleri ve iştirakleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, mevzuata uygun bir şekilde talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak, yurtdışına aktarılacak ve işlenecektir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan kişisel verileri, işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak; sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin burada belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda kullanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un m. 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda belirtilen veri işleme amaçları konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, Şirket’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, düzeltmek ve Kanun’da ve işbu metinde ifade edilen haklarınız konusundaki taleplerinizi Kanun’da ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ifade edildiği üzere yazılı ve imzalı bir şekilde aşağıda belirtilen başvuru adresine bizzat elden teslim edebilir, noter aracılığı ile gönderebilir, attas.alarko@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirkete daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@hillside.com.tr adresine gönderebilirsiniz. BAŞVURU ADRESİ: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak No: 6, Etiler, Beşiktaş, İstanbul. Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Kişisel verileriniz azami yirmi yıl boyunca saklanacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.