Bilgilendirme Metni

Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin (“Şirket”) işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (“Politika”), aşağıda belirtilen hususları, Politika’da belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tarafıma tanınan haklarımı okuyup anladığımı, haklarım konusunda aşağıda belirtilen şekilde Şirket’e başvurabileceğimi bildiğimi kabul ediyorum.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Veri İşleme Amacı, Hukuki Sebebi, Aktarımı ve Toplama Yöntemi

Kanun kapsamında yer alan kişisel verileriniz, yasalara uygun biçimde, Şirket ve Şirket adına çağrı merkezleri tarafından ya da işbu web sitesi ile sosyal medya sayfaları veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı, sözlü ve elektronik kanallar aracılığı ile; her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri sunmak, sorularınıza yanıt vermek, haber bültenleri gibi ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihlerinize göre size göndermek, anketler, çekilişler, yarışmalar ve benzer promosyonlara katılmanıza olanak sağlamak (bu etkinliklerden bazılarında, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimize ilişkin daha fazla bilgi içeren ek kurallar uygulanabilir, bu nedenle söz konusu kuralları dikkatle okumanızı öneririz), alışverişinizi tamamlamak, örneğin ödemenizi yapmak, siparişinizin size teslim edilmesini sağlamak, alışverişinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size ilgili müşteri hizmetini sunmak, veri analizi, denetimler, suç/dolandırıcılık izleme ve önleme, güvenlik, yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerimizi yerine getirme ve genişletme gibi iş amaçlarımız, muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek, bu bildirimin amacıyla tutarlı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek amaçları ile kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verilerinizin amacın yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilecek, depolanacak, güncellenecek, periyodik olarak kontrol edilecek, yeniden düzenlenecek, sınıflandırılacak, muhafaza edilecek, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşılacak, yurt dışına aktarılacak ve sair suretler ile işlenecektir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan verileri işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, Şirket olarak meşru menfaatlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleri kapsamında işlenecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda belirtilen veri işleme amaçları konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, Şirket’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, düzeltmek ve Kanun’da ve işbu metinde ifade edilen haklarınız konusundaki taleplerinizi Kanun’da ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ifade edildiği üzere yazılı ve imzalı bir şekilde aşağıda belirtilen başvuru adresine bizzat elden teslim edebilir, noter aracılığı ile gönderebilir, attas.alarko@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirkete daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@hillside.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU ADRESİ: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak No: 6, Etiler, Beşiktaş, İstanbul.

Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Kişisel verileriniz azami yirmi yıl boyunca saklanacaktır.

Ticari Elektronik İleti

Hillside Beach Club/Hillside City Club/Sanda Spa/Cinecity tarafından, Hillside bünyesindeki işletmeler, kulüp ve sponsorlar ile ilgili bilgilendirmeler, etkinlik duyuruları üyelere özel kampanyalar ve benzeri konularla ilgili benimle ticari elektronik iletişime geçilmesini kabul ediyorum. Dilediğim zaman her türlü gönderimi almaktan vazgeçme hakkımı saklı tutarım.

*Ticari elektronik içeriği ve gönderiye ilişkin kayıtlar gerektiğinde Gümrük ve Ticari Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanır.

Açık Rıza Onay Metni

Şirket’in elde ettiği kişisel verilerimi; yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarından her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması, haber bültenleri pazarlama iletişimlerinin iletişim tercihlerime göre gönderilmesi, anketler, çekilişler, yarışmalar ve benzer promosyonlara katılımın sağlanması kapsamında işbu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine ve Şirket’in yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşmasına veya bunlara ifşa etmesine, yurt dışına aktarmasına, gerektiğinde 3. kişilere aktarılacak olan verilerimin 3. kişiler tarafından işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacağı, sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanılacağı konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.